+32 (0)10 24 80 69

Steunen

10 goede redenen om lid te worden
van de ngo Echos Communication

1

U bent gepassionneerd door menselijke ontwikkeling? Daarop is elke actie van Echos Communication gebaseerd. Onze organisatie biedt u concrete cases, getuigenissen, een klankbord voor uitwisselingen, een hefboom voor actie waar u invloed op kan uitoefenen.

2

Noord en Zuid: Echos Communication werkt in het Noorden – in Europa en momenteel vooral in Franstalig België – aan ontwikkelingseducatieprojecten. Ze wil bij de Belgische bevolking vooroordelen ontkrachten tegenover Afrika en de Afrikanen: je blik veranderen is al een stuk de wereld veranderen!
Echos Communication werkt in het Zuiden via projecten die concreet en duurzaam de levensomstandigheden van bevolkingsgroepen in het Zuiden veranderen. Ze heeft zichzelf de opdracht gegeven om de grootste bron van rijkdom van Afrika te herwaarderen: de Afrikanen zelf.

3

Echos Communication als drager van hoop: Echos Communication gelooft in de Vrouw/de Man. Haar/zijn intelligentie, haar/zijn kennis van de eigen context en cultuur, de keuzecapaciteit die elk van hen heeft om haar/zijn toekomst en welzijn vorm te geven zijn de hoekstenen van hun ontwikkeling.
Wij gaan ervan uit dat elke vrouw/man potentieel heeft en dat wij deelnemen aan zijn ontplooiing en op haar/zijn motivaties en talenten voortbouwen om zo bij te dragen tot een maatschappelijke ontwikkeling die positief en duurzaam is.

4

Onmiddellijke effecten en dieptewerk: Het werk van Echos Communication heeft een aantal onmiddellijke effecten: Belgische communicatiestudenten gaan Afrika met een ander oog bekijken, kinderen tussen 9 en 12 jaar kijken met meer nieuwsgierigheid naar verschillen, Afrikanen verwerven een andere kijk op zichzelf en hun capaciteiten, de bevolking van een dorp wacht niet langer af en herlanceert haar ontwikkelingsdynamiek, enzovoort.
Deze resultaten zijn duurzaam omdat onze benadering dieptewerk is: ze is gebaseerd op de toeëigening door de actoren zelf van hun eigen ontwikkeling.

5

Pragmatisme en modellering: De projecten willen de methodologieën die ownership beogen verder uitdiepen met technieken uit de psychologie, de sociologie en de neurowetenschappen, zodat ze daadwerkelijk maatschappelijke verandering brengen. Onze actie heeft dus een sterk pragmatische inslag.
Door alle elementen in het traject in modellen te gieten maken wij begrijpelijk waarom bepaalde resultaten bereikt werden en waarom andere zaken niet slaagden. Daardoor kunnen we bepaalde methodologieën dupliceren en andere acties bijsturen.

6

Ontwikkeling en wederkerigheid: Echos Communication houdt een warm pleidooi voor een waarachtige ontwikkeling die door en voor de doelgroepen gebeurt. De vraag of de hulp en begeleiding gerechtvaardigd is staat daarbij centraal. Vandaag zijn vele hulpacties eenrichtingsdaden: het Noorden gaat het Zuiden aanleren wat goed is voor hen, want “zij weten het”. Het Noorden gaat uit groothartigheid naar het Zuiden, maar heeft er zelf niets te zoeken, tenzij een persoonlijke voldoening.
Waarom zou het Noorden bij haar ontmoetingen met het Zuiden geen houding van nieuws- en leergierigheid kunnen aanemen? Het Noorden zou zich kunnen verrijken met andere houdingen, filosofieën, technieken, levenslessen, inspiratie. Mandela en Gandi hebben evenveel bijgebracht aan hun eigen bevolkingsgroepen als aan het Westen.

7

Sensibilisering en verspreiding: Iedereen kan gedragstechnieken verwerven, ook al zijn die (nog) niet wijd verspreid binnen ontwikkelingssamenwerking. Die sensibilisering doen wij door talrijke nog ongekende ervaringen van ontwikkelingsactoren, die nochtans rijk en efficient zijn, te verspreiden.

8

Plaats voor talrijke geavanceerde competenties: Wil u de activiteiten van Echos Communication doorheen een technische bril bekijken? We bestrijken heel wat domeinen: communicatie, sociologie, psychologie, ontwikkelingssamenwerking, multiculturaliteit, diversiteit, ontwikkelingspolitiek, Marokko, Afrika, lokale ontwikkeling, budgetten, fondsenwerving, netwerking, volwassen- en kinderpedagogie, ontwikkelingsstrategie van een vzw… Al deze invalshoeken genereren nieuwe inzichten en verrijken de reflectie en de praktijk.

9

Een AV is een machtig instrument waardoor de beslissingen over de grote verbeteringsassen voor de sociale missie van de organisatie in de handen van de leden worden gelegd. Hoe groter de representativiteit is van de betrokken partijen in de AV, des te meer zal de organisatie op één lijn zitten met wat de leden bezighoudt.

10

Verantwoording afleggen voor de rekeningen: De organisatie krijgt middelen toegewezen om een missie van algemeen nut te vervullen. Het is gezond dat er verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van die fondsen en over de activiteiten die uitgevoerd worden en dat mensen die iets verder af staan van de werking voldoende antwoorden vinden op hun vragen. Niet meer dan goed bestuur, dat ons laat groeien en dat consolideert wat opgebouwd werd.

 

10043882_lbLid worden!

Ik bevestig hierbij dat ik mij kandidaat stel om lid te worden van de Algemene Vergadering van Echos Communication voor 2015. Ik ben op de hoogte dat ik lid word zodra ik het lidgeld van 10 €*, door de AV van 2012 vastgelegd, heb overgeschreven.

  * Alle velden zijn verplicht

  Voornaam*

  Naam*

  E-mail*

  Straat*

  Postcode*

  Stad*

  Land*

  * Het lidgeld is een beperkt bedrag, zodat het geen drempel vormt voor toetreding tot de organisatie. Deze bescheiden bijdrage is symbolisch voor het engagement of de steun voor de vereniging. In deze geest nodigen wij u uit om uw lidgeld voor het jaar 2015 over te maken op de bankrekening van de vzw, met name BE60 2710 2250 7870 (BIC: GEBABEBB), met communicatie “lidgeld 2015 + uw naam”.

   

  Lid worden van de organisatie : een uitwisseling

  Wat u ontvangt

  • De kans om deel te nemen aan een schitterende menselijke belevenis, omdat Echos Communication de ontmoeting centraal plaatst in wat haar bezighoudt en in de zaken die ze organiseert. Omdat het team van Echos Communication de visie van de organisatie belichaamt en uitstraalt.
  • Tweemaal per jaar een nieuwsbrief die u informeert over de vooruitgang van de projecten en over de problematieken waarmee we geconfronteerd worden en die het team bezighouden.
  • Tweemaal per jaar (eerste en tweede semester) een uitnodiging voor een debat met referentiepersonen om te discussiëeren over één van de problematieken die ons bezighouden.
  • Eenmaal per jaar, ten laatste eind juni, een uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Deze zal met bijdragen van de leden gestoffeerd worden. Ze zal samenvallen met het debat.

  Wat van u verwacht wordt

  • Kom met uw nieuwsgierigheid en uw kritische geest. Kom uw eigenheid delen in ontmoetingen met andere leden en via bedenkingen bij de acties van Echos Communication.
  • Zoveel mogelijk deelnemen aan de AV van juni en deelnemen aan de voorbereiding ervan met uw ideeën en standpunten.
  • Voor leden die zin hebben om zich bovenop het minimum dat hierboven beschreven werd nog verder in te zetten, zijn er regelmatig workshops en werkgroepen over bepaalde onderwerpen. Zij zullen systematisch hiertoe uitgenodigd worden.
  • Leden die mogelijke synergieën zien tussen Echos Communication en andere actoren binnen hun netwerk kunnen ons met hen in contact brengen.
  • De Algemene Vergadering van 2012 heeft het jaarlijkse lidgeld vastgelegd op 10 €.

  Wij hebben UW gift nodig

  Echos Communication is op zoek naar privé-sponsoren om haar ambities waar te maken:

  1

  We willen op een onafhankelijke wijze activiteiten ondersteunen, met respect voor visie en missie. Daarvoor kunnen we soms niet anders dan beroep doen op particuliere middelen:

  • Door de aard van de activiteit
   • Voorbeeld 1: vergaderingen met alle deelnemende partijen om ideeën te bundelen als voorbereiding van een project, kunnen we moeilijk verantwoorden tegenover de overheid.
   • Voorbeeld 2: het kostenplaatje voor de ontwikkeling van een psychosociaal instrument is te hoog om door één donor te laten bekostigen.
  • Of door hun inhoud: sommige onderwerpen worden als te gevoelig of politiek incorrect geduid
   • Onderwerpen die de werking van een politiek systeem in vraag stellen worden niet altijd met open armen onthaald.
   • Werken met mensen zonder papieren kan niet in sommige landen met een repressieve aanpak.
  2

  We willen het vermenigvuldigend effect van overheidssteun optimaliseren. Regio’s, gemeenschappen, overheden of de Europese Unie subsidiëren ngo’s voor 75 of 80%. Ze vragen om de overige 25 of 20% te halen uit privé-sponsoring. Uw gift aan Echos Communication van 20 euro brengt ons 80 euro aan overheidssteun op!

  3

  Onze sterkte is onze service. Wie service zegt, zegt kwalitatief personeel in een organisatie. We hebben van kennis-, expertise- en ervaringsuitwisseling een specialisatie gemaakt en kunnen prat gaan op een grote efficiëntie doordat de medewerkers van Echos Communication zelf rolmodellen zijn. Daardoor is ook onze payroll de grootste kost en tegelijk ook onze achilleshiel, want het is onze kostbaarste resource. Om nieuwe landen, nieuw doelpubliek, sponsors of nieuwe competenties aan te spreken, moet Echos Communication rekruteren. Uw gift geeft ons de kans om die extra rekruteringen te doen.

  4

  Naast de administratieve kosten moet ook onze expertise onderhouden worden. Dat is onontbeerlijk in een groeiende organisatie. Hoewel veel sponsors er vaak weinig belang aan hechten, willen we toch focussen op groei, efficiëntie en groter rendement.

  Percentage van de administratieve kosten: bij de fiscale controle van 2012 bleken de administratieve kosten 9,64% te bedragen. Door een reeks structurele maatregelen is dat cijfer sindsdien blijven dalen. Onze organisatie wordt echter te groot om de nodige administratieve werking in de schaduw te laten en is te klein om echt kwalitatieve projecten op poten te zetten.

  Kortom, Echos Communication heeft groen licht gekregen van het Ministerie van Financiën om fiscaal aftrekbare attesten af te leveren voor giften van meer dan 30 euro. Je kan dus dit bedrag geheel legaal van je belastingen aftrekken.

  Een gift doen

  U kan een gift doen door simpelweg op de knop hieronder te drukken. U hoeft hiervoor niet over een Paypal-account te beschikken. Een gewone credit- of debit-kaart zoals Maestro, Visa of MasterCard volstaat.

  Indien u liever een gift per overschrijving doet, vindt u hier het bankrekeningnummer van onze organisatie: BE60 2710 2250 7870 (BIC: GEBABEBB). Gelieve in de communicatie "GIFT + naam" te vermelden.

  Echos Communication heeft de toestemming van het ministerie van Financiën om attesten uit te reiken voor fiscale aftrekbaarheid voor elke gift boven 30 euro. Dit bedrag mag u dus volledig legaal aftrekken van uw belastbaar inkomen.

  Ongeacht het bedrag wensen wij u nu reeds uitdrukkelijk te bedanken voor uw bijdrage!

  Heeft u interesse om ons te steunen? Verschillende formules zijn mogelijk:

  Steun de organisatie in zijn geheel

  Je steunt de filosofie en de acties van Echos Communication zonder verdere specificaties. Je geloof in de organisatie – en in haar boekhouding – is groot en daarom zal je bijdrage gaan naar het deel dat het het meeste nodig heeft. Vanaf een bepaalde som krijg je de mogelijkheid om te zetelen in de Raad van bestuur.

  Een bepaald thema ondersteunen

  Je verkiest om concrete thema’s te steunen als ‘vooroordelen ontkrachten’ of ‘ownership’. De verschillende thema’s op verschillende continenten kunnen meerdere projecten omvatten:

  THEMA’s LOCALISATIE
  Activiteit Vooroordelen ontkrachten Ownership Europa
  (België)
  Afrika
  (Marokko)
  Territoriale coaching
  Harubuntu
  Samenlevingsscholen
  n’GO Magazine

  Een bepaald project ondersteunen

  Territoriale coaching: De financiële middelen dienen om de ervaringen in andere landen over te dragen en te versterken.
  Nodig: € 150.000 per jaar per regio van tussenkomst.

  Samenleving tussen migranten organiseren: De financiële middelen worden gebruikt om actievelden in Marokko uit te breiden en opkomende projecten te ondersteunen die ontstaan vanuit locale bevolkingsgroepen en migranten.
  Nodig: 1 ETP in het buitenland (€ 80.000/jaar) plus werkingskosten: € 150.000 per jaar.

  Samenlevingscholen in België: De financiële bijdragen worden gebruikt om extra scholen in te lijven in het project. Hier is enorm veel vraag naar.
  Nodig: Een voltijds werknemer om tien scholen te vormen en te begeleiden: € 60.000 per jaar.

  Samenlevingscholen in Marokko: De financiële bijdragen worden gebruikt om het bestaande project in Grand Casablanca uit te breiden met projecten zoals in België.
  Nodig: Uitbreiding naar 20 scholen in de regio: € 60.000 per jaar.

  n’GO Magazine : De giften worden gebruikt om het magazine in het Engels uit te brengen en het aantal vormen uit te breiden om de inhoud op een interactieve manier uit te wisselen met het doelpubliek.
  Nodig: Een halftijdse job plus werkingskosten: € 45.000 per jaar.

  Harubuntu prijs: tussen 2008 en 2013 reikten Echos Communication en CGLUA (overkoepelende organisatie van lokale afgevaardigden uit Afrika) elk jaar de Harabuntu prijs uit aan zes laureaten. Deze Harabuntu-laureaten zijn mensen die in hun gemeenschap de welvaart hebben doen toenemen en hoop hebben gebracht bij de bevolking. Meestal gaat het om sleutelfiguren, om ondernemers in de sociale economie. Dankzij hun leadership kan hun gemeenschap zich organiseren en zo beantwoorden aan specifieke behoeften. Door die verhalen te verspreiden via de media kunnen mensen geïnspireerd geraken en wordt het zelfvertrouwen van de lokale bevolking aangewakkerd. Een belangrijk element is hierbij het ontkrachten van vooroordelen van Europeanen over Afrikanen.
  Nodig: Organisatie van de prijsuitreiking in een Afrikaans land: € 25.000.

  Onderzoek steunen

  • Modellering van Territoriale Coaching.
  • Diepgaande evaluatie: meten van de impact op het doelpubliek van samenlevingscholen.
  • Digitaal hulpprogramma: gekwalificeerd sociogram dat de berg informatie uit territoriale diagnoses kan verwerken.
  • De resultaten worden gepubliceerd en omgezet in acties door onze organisatie.

  Ontwikkelingswerk steunen door nieuwe thema’s:

  Echos Communication probeert vooral maatschappelijke veranderingen te belichten met de nadruk op de menselijke factor. Een transversale aanpak. Uiteraard werkt Echos Communication samen met verschillende verenigingen die dezelfde thema’s behandelen. Daaruit zijn er al hechte banden ontstaan: door de handen in elkaar te slaan kan een project op nog meer vlakken grondig uitgewerkt worden.

  Twee actuele voorbeelden:

  • Organisatie van een workshopr met de betrokken partijen om de krijtlijnen uit te tekenen van een project rond gendergelijkheid in Marokko: Doel is om de bestaande diensten en middelen in kaart te brengen en een nieuwe aanpak uit te werken voor een grotere kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen in Marokko, met systematische opvolging.
   Nodig: € 25.000. In samenwerking met andere ngo’s.
  • Organisatie van een atelier met de betrokken partijen om de krijtlijnen uit te tekenen van een project rond ondernemerschap in Kameroen: Doel is om de bestaande diensten en middelen in kaart te brengen en een nieuwe aanpak uit te werken om het ondernemerschap van kindsbeen af te stimuleren en te begeleiden tot aan de oprichting van eigen bedrijven, met systematische opvolging.
   Nodig: € 25.000. In samenwerking met andere ngo’s.

  Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.