+32 (0)10 24 80 69

Word lid

10 goede redenen om lid te worden
van de ngo Echos Communication

1 U bent gepassionneerd door menselijke ontwikkeling? Daarop is elke actie van Echos Communication gebaseerd. Onze organisatie biedt u concrete cases, getuigenissen, een klankbord voor uitwisselingen, een hefboom voor actie waar u invloed op kan uitoefenen.

2 Noord en Zuid: Echos Communication werkt in het Noorden – in Europa en momenteel vooral in Franstalig België – aan ontwikkelingseducatieprojecten. Ze wil bij de Belgische bevolking vooroordelen ontkrachten tegenover Afrika en de Afrikanen: je blik veranderen is al een stuk de wereld veranderen!
Echos Communication werkt in het Zuiden via projecten die concreet en duurzaam de levensomstandigheden van bevolkingsgroepen in het Zuiden veranderen. Ze heeft zichzelf de opdracht gegeven om de grootste bron van rijkdom van Afrika te herwaarderen: de Afrikanen zelf.

3 Echos Communication als drager van hoop: Echos Communication gelooft in de Vrouw/de Man. Haar/zijn intelligentie, haar/zijn kennis van de eigen context en cultuur, de keuzecapaciteit die elk van hen heeft om haar/zijn toekomst en welzijn vorm te geven zijn de hoekstenen van hun ontwikkeling.
Wij gaan ervan uit dat elke vrouw/man potentieel heeft en dat wij deelnemen aan zijn ontplooiing en op haar/zijn motivaties en talenten voortbouwen om zo bij te dragen tot een maatschappelijke ontwikkeling die positief en duurzaam is.

4 Onmiddellijke effecten en dieptewerk: Het werk van Echos Communication heeft een aantal onmiddellijke effecten: Belgische communicatiestudenten gaan Afrika met een ander oog bekijken, kinderen tussen 9 en 12 jaar kijken met meer nieuwsgierigheid naar verschillen, Afrikanen verwerven een andere kijk op zichzelf en hun capaciteiten, de bevolking van een dorp wacht niet langer af en herlanceert haar ontwikkelingsdynamiek, enzovoort.
Deze resultaten zijn duurzaam omdat onze benadering dieptewerk is: ze is gebaseerd op de toeëigening door de actoren zelf van hun eigen ontwikkeling.

5 Pragmatisme en modellering: De projecten willen de methodologieën die ownership beogen verder uitdiepen met technieken uit de psychologie, de sociologie en de neurowetenschappen, zodat ze daadwerkelijk maatschappelijke verandering brengen. Onze actie heeft dus een sterk pragmatische inslag.
Door alle elementen in het traject in modellen te gieten maken wij begrijpelijk waarom bepaalde resultaten bereikt werden en waarom andere zaken niet slaagden. Daardoor kunnen we bepaalde methodologieën dupliceren en andere acties bijsturen.

6 Ontwikkeling en wederkerigheid: Echos Communication houdt een warm pleidooi voor een waarachtige ontwikkeling die door en voor de doelgroepen gebeurt. De vraag of de hulp en begeleiding gerechtvaardigd is staat daarbij centraal. Vandaag zijn vele hulpacties eenrichtingsdaden: het Noorden gaat het Zuiden aanleren wat goed is voor hen, want “zij weten het”. Het Noorden gaat uit groothartigheid naar het Zuiden, maar heeft er zelf niets te zoeken, tenzij een persoonlijke voldoening.
Waarom zou het Noorden bij haar ontmoetingen met het Zuiden geen houding van nieuws- en leergierigheid kunnen aanemen? Het Noorden zou zich kunnen verrijken met andere houdingen, filosofieën, technieken, levenslessen, inspiratie. Mandela en Gandi hebben evenveel bijgebracht aan hun eigen bevolkingsgroepen als aan het Westen.

7 Sensibilisering en verspreiding: Iedereen kan gedragstechnieken verwerven, ook al zijn die (nog) niet wijd verspreid binnen ontwikkelingssamenwerking. Die sensibilisering doen wij door talrijke nog ongekende ervaringen van ontwikkelingsactoren, die nochtans rijk en efficient zijn, te verspreiden.

8 Plaats voor talrijke geavanceerde competenties: Wil u de activiteiten van Echos Communication doorheen een technische bril bekijken? We bestrijken heel wat domeinen: communicatie, sociologie, psychologie, ontwikkelingssamenwerking, multiculturaliteit, diversiteit, ontwikkelingspolitiek, Marokko, Afrika, lokale ontwikkeling, budgetten, fondsenwerving, netwerking, volwassen- en kinderpedagogie, ontwikkelingsstrategie van een vzw… Al deze invalshoeken genereren nieuwe inzichten en verrijken de reflectie en de praktijk.

9 Een AV is een machtig instrument waardoor de beslissingen over de grote verbeteringsassen voor de sociale missie van de organisatie in de handen van de leden worden gelegd. Hoe groter de representativiteit is van de betrokken partijen in de AV, des te meer zal de organisatie op één lijn zitten met wat de leden bezighoudt.

10 Verantwoording afleggen voor de rekeningen: De organisatie krijgt middelen toegewezen om een missie van algemeen nut te vervullen. Het is gezond dat er verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van die fondsen en over de activiteiten die uitgevoerd worden en dat mensen die iets verder af staan van de werking voldoende antwoorden vinden op hun vragen. Niet meer dan goed bestuur, dat ons laat groeien en dat consolideert wat opgebouwd werd.

Lid worden van de organisatie : een uitwisseling

Wat u ontvangt

  • De kans om deel te nemen aan een schitterende menselijke belevenis, omdat Echos Communication de ontmoeting centraal plaatst in wat haar bezighoudt en in de zaken die ze organiseert. Omdat het team van Echos Communication de visie van de organisatie belichaamt en uitstraalt.
  • Tweemaal per jaar een nieuwsbrief die u informeert over de vooruitgang van de projecten en over de problematieken waarmee we geconfronteerd worden en die het team bezighouden.
  • Tweemaal per jaar (eerste en tweede semester) een uitnodiging voor een debat met referentiepersonen om te discussiëeren over één van de problematieken die ons bezighouden.
  • Eenmaal per jaar, ten laatste eind juni, een uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Deze zal met bijdragen van de leden gestoffeerd worden. Ze zal samenvallen met het debat.

Wat van u verwacht wordt

  • Kom met uw nieuwsgierigheid en uw kritische geest. Kom uw eigenheid delen in ontmoetingen met andere leden en via bedenkingen bij de acties van Echos Communication.
  • Zoveel mogelijk deelnemen aan de AV van juni en deelnemen aan de voorbereiding ervan met uw ideeën en standpunten.
  • Voor leden die zin hebben om zich bovenop het minimum dat hierboven beschreven werd nog verder in te zetten, zijn er regelmatig workshops en werkgroepen over bepaalde onderwerpen. Zij zullen systematisch hiertoe uitgenodigd worden.
  • Leden die mogelijke synergieën zien tussen Echos Communication en andere actoren binnen hun netwerk kunnen ons met hen in contact brengen.
  • De Algemene Vergadering van 2012 heeft het jaarlijkse lidgeld vastgelegd op 10 €.

10043882_lbLid worden!

Ik bevestig hierbij dat ik mij kandidaat stel om lid te worden van de Algemene Vergadering van Echos Communication voor 2015. Ik ben op de hoogte dat ik lid word zodra ik het lidgeld van 10 €*, door de AV van 2012 vastgelegd, heb overgeschreven.

[salesforce form=”5″]

* Het lidgeld is een beperkt bedrag, zodat het geen drempel vormt voor toetreding tot de organisatie. Deze bescheiden bijdrage is symbolisch voor het engagement of de steun voor de vereniging. In deze geest nodigen wij u uit om uw lidgeld voor het jaar 2015 over te maken op de bankrekening van de vzw, met name BE60 2710 2250 7870 (BIC: GEBABEBB), met communicatie “lidgeld 2015 + uw naam”.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.