+32 (0)10 24 80 69

Territoriale Coaching

Coaching territorial - logoTerritoriale coaching: een vernieuwende aanpak!

Of het nu om stedelijk of landelijk terrein gaat, overal werken lokale spelers via ontwikkelingsprojecten aan verbeterde levensomstandigheden en oplossingen voor hun bevolking. De grootste uitdaging voor deze projecten ligt in de mate van deelname en toeëigening van het project door alle betrokken actoren en door de bevolking.
Territoriale coaching is een proces dat de responsabilisering van de actoren in een gebied versnelt en bevordert zodat ze hun eigen ontwikkeling kunnen bepalen. Ze verschilt van de klassieke benaderingen door de manier waarop oplossingen bij de deelnemers worden uitgelokt en door de bijzondere aandacht die uitgaat naar gedrag en menselijke relaties.

Territoriale Coaching, dat is aan ontwikkelingssamenwerking doen op een andere manier.

Ontdek de verschillende etappes

Het sociogram
- diagnose stellen -

Het sociogram
- diagnose stellen -

Om een situatieschets te maken van de menselijke dynamieken in het gebied, maakt de territoriale coach een sociogram op. Daarmee verkrijgt hij een betere kennis van de relaties en conflicten tussen lokale actoren.

Workshop rond synergie
- verbinden -

Workshop rond synergie
- verbinden -

Op basis van het sociogram worden de lokale actoren uitgenodigd elkaar te ontmoeten. Het gaat om lokale machthebbers, economische en sociale actoren en begunstigden (ook ongeorganiseerd). Het doel van deze workshops is dat de actoren kennismaken, naar elkaar luisteren, elkaar respecteren en samen dialogeren op een constructieve manier.

Gestructureerde dialoog
- concretiseren -

Gestructureerde dialoog
- concretiseren -

Hier wordt een soort overeenkomst tussen de territoriale collectiviteit en de betrokken actoren gesloten. Er wordt ook een Lokaal Overlegcomité op poten gezet. Deze stap dient om het kader, de spelregels en de engagementen van alle partijen vast te leggen. De territoriale coach bevordert de dialoog.

Actieplan
- handelen -

Actieplan
- handelen -

De uitwerking van een actieplan is een strategische planningsoefening. Maar dit actieplan, dat in overleg tot stand is gekomen, moet ook de vraag stellen hoe men er samen gaat geraken. De territoriale coach giet daarbij olie in het raderwerk.

Technische assistentie
- begeleiden -

Technische assistentie
- begeleiden -

In alle etappes volgt de territoriale coach de vooruitgang in het veranderingsproces op via regelmatige terreinbezoeken en intermediaire evaluaties. Hij is eveneens beschikbaar op elk crisismoment. Zijn rol blijft de samenwerking tussen de actoren te faciliteren, zonder zich te mengen in de technische keuzes of de strategische oriëntaties.

Welke thema's?

Territoriale Coaching werd in 2011 ontwikkeld in Marokko door Echos Communication en haar lokale partners (REMESS en CGLUA). Deze begeleidingsmethode wil synergiën creëren tussen lokale actoren, meer bepaald de burgemeesters en de actoren van het middenveld. Waar gaat het om? Die actoren op de kar krijgen om een specifiek probleem op te lossen, of duurzame ontwikkeling van de streek bevorderen. Waarin zijn we origineel? We leggen het accent op de gedragsdimensie zodat elke actor een nieuwe en bevorderlijke houding aanneemt om een constructieve dialoog tussen hen op gang te trekken.

Territoriale coaching is een transversale benadering die gericht is op het management van menselijke dynamieken. Het is aan de betrokken partijen om de thematieken te bepalen die prioritair zijn voor hun streek. In Marokko hebben we reeds gewerkt rond de volgende thematieken:

1. Gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking – 2. Migratie en integratie – 3. Patrimonium en solidair toerisme – 4. Ambulante handelaars – 5. Hernieuwbare energie – 6. Tewerkstelling van jongeren in landelijk milieu – 7. Participatief budget– 8. Lokale producten – 9. Fairtrade

De ervaring heeft aangetoond dat het niet volstaat het natuurlijk menselijk en economisch potentieel te kennen van een streek om het ontwikkelingsproces op gang te trekken. Vaak blijkt de moeizame synergie tussen de actoren de echte rem op de ontwikkelingsdynamiek. Gedrag en houding vormen de basis van de grootste successen én van de grootste weerstanden tegen verandering.

 

Nuttige links

Het vak van territoriale coach is nieuw. Ontdek het profiel en de competenties van de coach door hieronder te klikken.

Territoriale coach?

Het sociogram is het eerste instrument dat door de terrotoriale coach gebruikt wordt. Daarmee kan hij de relaties tussen de lokale actoren in kaart brengen. Je kan er de functionele samenwerkingen op weergeven, de conflictueuze en de afwezige relaties.

Het sociogram?

 

facebook Vindt de laatste updates van het project op de Facebookpagina.

Projectverantwoordelijke

Vier pilootsites in Marokko hebben ons toegelaten de methode op punt te zetten en er de impact van na te gaan.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.