+32 (0)10 24 80 69

Lokale ontwikkeling ondersteunen

“Alles wat voor mij ondernomen wordt zonder mij, wordt tegen mij ondernomen.”

Nelson Mandela.

Uitgaan van de reeds aanwezige sterktes en het lokale potentieel

Elk menselijk wezen draagt in zich de mogelijkheid om zijn eigen ontwikkeling aan te pakken. Deze overtuiging is één van de pijlers van Echos Communication. Dit geloof in de mens mag ons evenwel niet verblinden. Sommigen leveren spontaan bewijs van hun talenten en zetten al hun capaciteiten en motivatie in het werk om zoveel mogelijk in beweging te brengen, anderen zijn om diverse redenen eerder op zoek naar zichzelf of raken het spoor bijster.

Maar dat is geen reden om de schouders te laten zakken. Elke persoon draagt in zich een potentieel dat wacht om ontwikkeld te worden. Dit potentieel is een enorme hulpbron voor de ontplooiing van de Mens, de mensheid en de samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking moet op zoek gaan naar kwaliteit en potentieel en deze vervolgens aanboren, zowel in Noord als in Zuid.

Wederkerigheid is een sleutel voor ontwikkeling

we kunnen allemaal leren van elkaar

Een andere aanpak

Bij de eeuwwisseling besliste de internationale gemeenschap om van de strijd tegen armoede een prioriteit te maken. Daarom hebben 191 leden van de Verenigde Naties beloofd om tegen 2015 de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

Maar wat verstaan we onder armoede? Al te vaak verbinden we dit woord met een tekort aan hulpbronnen of materiële en financiële middelen, maar ook met een gebrek aan intelligentie, creativiteit, talent en capaciteit om zelf oplossingen aan te dragen om aan die problemen te verhelpen. Daardoor willen vele actoren in het ontwikkelingssysteem, meestal zonder slechte bedoelingen, het “in hun plaats doen”, het probleem van buitenaf oplossen. Ontwikkeling kan men echter niet opleggen en komt ook niet van buitenaf. Ze heeft meer weg van een innerlijk initiatief, individueel of collectief, dat van buitenaf gevoed wordt en zich laat inspireren door voorbeelden. Echos Communication is van oordeel dat ontwikkelingssamenwerking pas ontstaat in een waarachtige ontmoeting met de andere. De kern van deze ontmoeting is een relatie die gebaseerd is op het aanvaarden van verschillen en de overtuiging dat elkeen van de andere te leren heeft. Ook om onze systemen te doen evolueren.

“Laat een ander geen water voor jou putten want hij weet niet hoeveel dorst jij hebt”

Afrikaans spreekwoord.

Wat betekent dat in de praktijk?

Initiatieven in het Zuiden

Om ontwikkelingssamenwerking in de praktijk te veranderen, moet je je nat maken. Twee van onze samenwerkingsverbanden hebben aangetoond dat het mogelijk is om het anders te doen. Ontdek de Teritoriale Coaching en de Harubuntu-prijs!

Territoriale Coaching
- uitvoeren -

Territoriale Coaching
- uitvoeren -

Lokale ontwikkeling bevorderen door het stellen van de juiste vragen. De aanwezige sterktes valoriseren, de menselijke relaties verbeteren en gedrag managen.

Meer weten

Harubuntu
- getuigen -

Harubuntu
- getuigen -

Afrika laat zijn stem horen! In de vier uithoeken van het continent zetten mannen en vrouwen de bakens uit voor een andere wereld.

Meer weten

Sensibiliseren en uitwisselen

Een ander paradigma, een andere houding, andere technieken… gelijk welke verandering kan maar plaatsvinden in overleg met de actoren in ontwikkelingssamenwerking. Echos Communication faciliteert dergelijke ontmoetingen en ontdekkingen…

Colloquia en workshops
- delen -

Colloquia en workshops
- delen -

Een ontmoetingsruimte voor actoren in ontwikkelingswerk met het oog op leren en uitwisseling.

Meer weten

Rondetafelgesprekken
- mobiliseren -

Rondetafelgesprekken
- mobiliseren -

Actoren in ontwikkelingssamenwerking verenigen om te praten over hun praktijkervaring, ze te documenteren en te verspreiden.

Meer weten

n´GO Magazine
- sensibiliseren -

n´GO Magazine
- sensibiliseren -

n’GO gaat over het belang van gedrag, houding en menselijke relaties in ontwikkelingssamenwerking.

Meer weten

Er moeten voorwaarden voor uitwisseling geschapen worden zodat het Noorden en het Zuiden uitdrukking kunnen geven aan hun potentieel maar zich ook wederzijds kunnen inspireren via getuigenissen en succesvoorbeelden. We moeten afstand nemen van een logica waarbij het Noorden zich dominant waant en ook verplicht voelt om te domineren en waarbij het Zuiden zich gedomineerd voelt en zich verplicht voelt gedomineerd te worden. Wij willen de ontwikkelingssamenwerking herdenken zodat ze de uitdrukking van capaciteiten, intelligentie, het delen van ervaringen en samenwerking op voet van gelijkheid bevordert en ruimte schept voor een collectieve intelligentie die de breuklijn tussen Noord en Zuid overstijgt.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.